DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE THEO THÔNG TƯ 14/2013/TT-BYT

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE THEO THÔNG TƯ 14/2013/TT-BYT
(cập nhật đến 31/21/2016)

Continue reading

Advertisements

So sánh Thông tư 07/2017/TT-BYT DM Thuốc không kê đơn

Ngày 03/5/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 07/2017/TT-BYT về danh mục thuốc không kê đơn thay thế danh mục trước đây được ban hành tại Thông tư 23/2014/TT-BYT ngày 30/6/2014.

Theo đó, đối với tiêu chí lựa chọn thuốc vào danh mục ngoài việc dựa trên nguyên tắc mới là bảo đảm việc tiếp cận thuốc kịp thời cho người dân thì còn bổ sung một số tiêu chí so với trước đây, như:

Continue reading